תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר ניקודי להלן: "האתר" וכן "מפעילי ו/או הנהלת האתר"). האתר מופעל על ידי ע.מ. ניקודי – מרים רוזנבאום. האתר הינו פלטפורמה ללימודים ושיעורים וירטואליים, באמצעים חזותיים שונים ו/או עזרים נוספים, וכן כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע ו/או יציע (בין היתר) מכירת מוצרים ו/או עזרי לימוד שונים (להלן: "השירותים" וכן “המוצרים”).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.תקנון זה מגדיר את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  2. מפעילי האתררשאים בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטוכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  5. מפעילי האתרעושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות סרטונים, תמונות, מצגות וכיו"ב. למרות האמור יובהר, כי עלולים
   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ומפעילי האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו כפרשנות לתקנון.
  7. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את האתר ו/או מפעיליו.
  8. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצרים ו/או השירותים, כפי שהםמוצגים באתר, לבין המוצר במציאות.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
 2. הרשמה לאתר
  1. על מנת לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  2. כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמאהקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
  5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר, הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מפעיליויהיו רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור
   הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  7. רכישת שירותים ומוצריםבאתר
   1. רכישת שירותים –שיעורים, הפעלות ולימודים וירטואליים: מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות השיעורים, המשחקים, הסרטונים והתכנים הניתנים בו, ללא צורך בהודעה מראש, על כן, לא תהיה למשתמש באתר כל טענה דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מפעיליו.
   2. רכישת השירותים והמוצרים תתבצע באמצעות הוספתםלסל הקניות, לאחר ההוספה לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
    ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בהזמנת מוצר יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו סייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
    השלמת ההזמנה.
   3. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
   4. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
   5. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
   6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
   7. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
    ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי האתר ו/או הספקים.
   8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  8. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
   1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או כל שירות תשלום אחרכפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
   2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים לפי הצורך.
   3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר ולהתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים שהנהלת האתר תכבד.
   4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
   5. לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
   6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
   7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
   8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאיו/או כשירות זמין, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
   9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
   10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
  9. אספקה והובלת המוצרים
   1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
   2. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים בתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
   3. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, תנאים אלו מחייבים את הלקוח.
   4. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, הם יסופקו לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנהו/או למרכז הפצה ו/או למרכז חלוקת דואר לפי החלטת דואר ישראל. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
   5. מועדי האספקה המצוינים באתרהינם למוצרים הנמצאים במלאי בפועל של האתר ו/או אצל הספק. יודגש, כי חלק מהמוצרים אינם נמצאים במלאי אצל מפעילי האתר, אלא אצל ספקים חיצוניים. בעיה באספקת המוצרים, בעיות מלאי וכדו', לא יחייבו את האתר. בנוסף, חלק ו/או כל השירותים הניתנים באתר תלויים בספקים ובתשתיות חיצוניות שאינם בשליטת מפעילי האתר, וכשלים לא יחייבו את מפעילי האתר.
   6. עלות דמי המשלוח יושתו על המזמין (אלא אם נכתב אחרת). סכום דמי המשלוח יופיע כתוספת למחיר השירות או המוצר בסל וישולמו יחד עם התשלום עבור ההזמנה.
   7. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
    1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצרו/או תקלות מחשוב שאינן בשליטת מפעילי האתר.
    2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או מפעיליו.
    3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
   8. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי העסקים בישראל.
   9. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
   10. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
  10. ביטול רכישה מצד המזמין
   1. המזמין רשאי לבטל את העסקהבגין הזמנת מוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
    1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל _____________. טיפול בביטול זה תוך 10 ימי עסקים.
    2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
    3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
    4. לאחרקבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
    5. הזמנה ותשלום עבור שירותי לימוד וירטואליים (שאינם מוצרים הנשלחים פיזית לבית הלקוח ו/או אינם קשורים ישירות לשירותים אלו (לימוד וירטואלי באמצעים שונים)) אינם ניתנים לביטול והלקוח לא יקבל החזר בגין תשלום עבור שירותים אלו.
   2. ביטול רכישה מצד האתר.
    1. האתר ו/או מפעיליו יהיו רשאים, על פי שיקול דעתםהבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
    2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והאתרו/או מפעיליו ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם וזאת תוך פרק זמן סביר.
    3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתרו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
    4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
   3. זכויות יוצרים
    1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של האתר ו/או מפעיליובלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
    2. זכויות אלה חלות בין השאר על כל הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים, השיעורים, הקורסים, ההפעלות, המשחקיםוכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
    3. זכויות אלה חלות גם על שם האתרוהעסק ניקודי ושם המתחם (—–.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של האתר ו/או מפעיליו. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמה בכתב ממפעילי האתר בכתב ומראש.
    4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של מפעילי האתר.
    5. השימוש בתכני האתר כגון שיעורים, הרצאות, מצגות, הפעלות, משחקים וכיוצ"ב מיועד לשימוש הרוכש בלבד. שימוש מסחרי אסור, והפצת שם המשתמש והסיסמה ו/או פרטי ההתחברות ו/או הפצת התכנים המופיעים באתר ללא רשות בכתב ומראש ממפעילי האתר תהווה הפרה של תנאי שימוש אלו על כל המשתמע מכך.
    6. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת מראש ובכתב מהנהלת האתר.
    7. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללקוחלא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
   4. אחריות

מפעילי האתר (ו/או מי מטעמם) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים, ו/או אי אספקה ו/או אי זמינות של השירותים באתר, לרבות בשל כשלים טכניים שונים כגון כשל ציוד מחשבים, רשתות וכיוצ"ב.

מפעילי האתר (ו/או מי מטעמם) אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי מפעילי האתר עושים ויעשו כמיטב יכולתם לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

מפעילי האתר (ו/או מי מטעם) אינם נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

בכל מקרה מפעילי האתר לא ישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.

 1. סודיות ופרטיות
  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
  2. מפעילי האתרלא יעבירו את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. מפעילי האתרלא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.
  4. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיורשאים להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או במפעיליו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר ו/או מפעיליו צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. האתר ו/או מפעיליו יוכלו להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותםשל מפעילי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מפעיליו.
  7. האתר ו/או מפעיליו יהיורשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתםשל מפעילי האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) לוד הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.